12516443_1043602825712474_1431673348_n

Fit4Ride with JJ#8 คุณจะตั้งเป้าหมายในการฝึกได้อย่างไร?

เป้าหมายของคุณจะต้อง

– เฉพาะเจาะจง

– สามารถวัดได้

– สามารถบรรลุเป้าหมายได้

– สามารถปฏิบัติได้จริง

– มีเวลากำหนด

– ประเมินผลได้

– ประเมินผลซ้ำได้

gestalt_1__large_640_366_80_c1_smart_scale

ฝึกอย่างฉลาด เพื่อการปั่นที่เร็วขึ้น โทรเลย! 099-2189992

Email : jjcyclingpa@gmail.com

How to Set Goals

S Specific

M Measurable

A Attainable

R Realistic

T Time-bound

E Evaluate

R Reevaluate

 

Train Smart – Ride Faster

Tel 099-2189992

Email : jjcyclingpa@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *